Zajmujemy się sprzedażą części zamiennych do maszyn budowlanych, górniczych, leśnych, rolniczych

- gwarantujemy profesjonalną obsługę

- zapewniamy pomoc techniczną w doborze elementów

- przyjmujemy zamówienia i realizujemy je szybko i sprawnie

- szukamy różnych możliwości ale zawsze oferujemy najkorzystniejsze dla klienta rozwiązanie

Dołożymy starań aby zapewnić satysfakcję.

REGULAMIN ZAWIERANIA UMÓW NA ODLEGŁOŚĆ POMIĘDZY CEMASZ SP. Z O.O. A KLIENTEM BEDĄCYM KONSUMENTEM

§ 1 Postanowienia Ogólne
§ 2 Świadczenie usług drogą elektroniczną
§ 3 Zawarcia umowy sprzedaży
§ 4 Płatność, dostawa, odbiór towarów
§ 5 Dane osobowe
§ 6 Reklamacje
§ 7 Odstąpienia od umowy
§ 8 Informacje dodatkowe

§1 Postanowienia ogólne:

1.1. Niniejszy regulamin (zwany dalej „Regulaminem") określa zasady zawierania umów na odległość pomiędzy CEMASZ sp. z o.o. a Konsumentem, i w szczególności reguluje:
a) warunki zawierania i wykonywania umów sprzedaży;
b) zasady korzystania przez Konsumentów z prawa do odstąpienia od umowy bez podania przyczyny;
c) zasady i tryb postępowania reklamacyjnego.
1.2. Definicja pojęć użytych w Regulaminie:
a) Strona internetowa– strona internetowa działająca pod jednym z adresów www.cemasz.pl, www.cemasz.com, www.szybydomaszyn.pl, www.mostynapedowe.pl, www.pakietyuszczelnien.pl .
b) Sprzedawca – Cemasz sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach, adres siedziby: ul. Mechaników 9, 44-109 Gliwice, NIP: 9691608305, REGON: 243334879, wpisany przez Sąd Rejonowy w Gliwicach do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000472108, kapitał zakładowy 100.000,00 zł w całości opłacony, adres e-mail: czesci@cemasz.pl, numery telefonów +48 32 721 88 43, 00 48 600 038 723 (opłata standardowa według cennika właściwego operatora)
c) Klient - osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która korzysta z usługi świadczonej drogą elektroniczną przez Usługodawcę, która chce zawrzeć lub zawarła umowę sprzedaży ze Sprzedawcą;
d) Konsument- osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;
e) Zamówienie – wyrażenie przez Klienta woli zawarcia umowy. Prawidłowe złożenie Zamówienia przez klienta skutkuje otrzymaniem na podany podczas składania zamówienia adres mailowy wiadomości pt. „Potwierdzenie złożenia zamówienia nr …..” (§. 3.5. Regulaminu);
f) Cena – cena, jaką klient zobowiązany będzie do zapłaty za wybrane produkty w przypadku zawarcia umowy sprzedaży. Cena może być wyrażona za pomocą następujących walut: polski złoty (PLN). Podana cena jest ceną brutto (zawierająca niezbędny podatek VAT). Ceny w ofercie nie zawierają kosztów przesyłki, które są wskazane w trakcji składania zamówienia. Sprzedawca gwarantuje, że cena wskazana w trakcie składania zamówienia nie ulegnie zmianie w trakcie realizacji umowy sprzedaży zawartej na podstawie złożonego zamówienia.
g) Dostawa – ­powierzenie przez Sprzedawcę produktów przeznaczonych dla Klienta podmiotom trzecim w celu ich dostawy. Sprzedawca zobowiązuje się do należytego opakowania i ubezpieczenia wysyłanych produktów. Dostawę swoich produktów Sprzedawca powierza wyłącznie wyspecjalizowanym firmom kurierskim prowadzącym w tym zakresie profesjonalną działalność gospodarczą.
1.3 Korespondencję elektroniczną dotyczącą działalności Sprzedawcy należy wysyłać na adres e-mail czesci@cemasz.pl, natomiast korespondencję tradycyjną (pocztową) należy kierować na adres: Cemasz sp. z o.o. 44-109 Gliwice, ul. Mechaników 9,
1.4 Klientem może być – osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która korzysta z usługi świadczonej drogą elektroniczną przez Usługodawcę, która chce zawrzeć lub zawarła umowę sprzedaży ze Sprzedawcą. Postanowienia niniejszego regulaminu obowiązują wyłącznie Konsumentów. Pozostałe podmioty wymienione w niniejszym podpunkcie obowiązane są do zapoznania się z OGÓLNYMI WARUNKAMI SPRZEDAŻY TOWARÓW I ŚWIADCZENIA USŁUG (OWSTIŚU) dostępnymi na stronie Sprzedawcy.
1.5 Zamówienia realizowane są tylko na terenie Polski. W celu złożenia Zamówienia obejmującego wysyłkę zagranicę należy skontaktować się indywidualnie ze Sprzedawcą.
1.6 Ceny wyrażone są w złotych polskich i zawierają podatek VAT (ceny brutto). Ceny nie zawierają ewentualnych kosztów wysyłki, które są zależne od wybranego przez Klienta sposobu płatności i dostawy. Klient jest informowany o kosztach Dostawy w trakcie składania Zamówienia.
1.7 Jeśli nie zostało to wyraźnie wskazane w informacji handlowej, towary oferowane prze Sprzedawcę są nowe, a podmiotem odpowiedzialnym za ich ewentualne wady fizyczne i prawne jest Cemasz sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach, adres siedziby: ul. Mechaników 9, 44-109 Gliwice, NIP: 9691608305, REGON: 243334879, wpisany przez Sąd Rejonowy w Gliwicach do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000472108, kapitał zakładowy 100.000,00 zł w całości opłacony, adres e-mail: czesci@cemasz.pl, numery telefonów 32 721 88 43, 00 48 600 038 723 (opłata standardowa według cennika właściwego operatora)

§ 2 Świadczenie usług drogą elektroniczną:

2.1 W ramach prowadzenia sprzedaży na odległość Usługodawca zobowiązuje się do świadczenia usług drogą elektroniczną w zakresie i na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie.
2.2 Świadczenie przez Usługodawcę Usług drogą elektroniczną jest bezpłatne.
2.3 Warunki świadczenia Usług drogą elektroniczną:
2.3.1. Usługa interaktywny formularz:
1. Umowa o świadczenie Usługi drogą elektroniczną polegającej na udostępnieniu interaktywnego formularza umożliwiającego złożenie zapytania na Stronie Sprzedawcy zostaje zawarta w momencie rozpoczęcia korzystania z powyższej Usługi.
2. Umowa o świadczenie Usługi drogą elektroniczną polegającej na udostępnieniu interaktywnego formularza umożliwiającego złożenie zapytania poprzez stronę internetową jest zawierana na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą złożenia Zapytania.

§3 Zawarcie umowy sprzedaży

3.1. Klient ma do wyboru następujące sposoby złożenia zamówienia:
a) złożenie zamówienia poprzez wiadomość e-mail;
b) złożenie zamówienia telefonicznego;
3.2 W celu złożenia Zamówienia poprzez przesłanie wiadomości e-mail należy wysłać wiadomość e-mail na adres czesci@cemasz.pl Treść wiadomości powinna określać istotne postanowienia umowy, tj. przedmiot umowy, cena, ilość.
3.2.1. W treści wiadomości e-mail Klient jest zobowiązany do podania danych niezbędnych do prawidłowej realizacji wysyłki towaru(imię, nazwisko, adres dostawy, numer telefonu),. Dodatkowo klient jest zobowiązany do określenie sposobu realizacji płatności.
3.3.Aby złożyć zamówienie telefoniczne, należy skontaktować się z Sprzedawcą, który jest dostępny pod numerami telefonów 32 721 88 43, 00 48 600 038 723 - (opłata standardowa -wg cennika właściwego operatora)..
3.3.1. Skuteczne złożenie zamówienia telefonicznego, łączyć się będzie z koniecznością podania istotnych postanowień umowy tj.; przedmiotu umowy, ilości zamawianych produktów, sposobu i rodzaju dostawy.
3.3.2. Aby sprzedawca mógł zrealizować zamówienie, koniecznym będzie podanie wszelkich niezbędnych w tym celu danych teleadresowych.
3.4. W trakcie składania zamówień, o których mowa w pkt. 3.1 niniejszego regulaminu Klient zobowiązany jest do podania danych odpowiadających prawdzie.
3.5. Po otrzymaniu przez Sprzedawcę zamówienia, każdorazowo wysyłana będzie na adres e-mail podany przez Klienta wiadomość mailowa potwierdzająca otrzymanie zamówienia. Treść wiadomości będzie również określać: (1) wszelkie niezbędne szczegóły zamówienia (w tym rodzaj towaru, ilość, cenę jednostkową, cenę łączną, wybrany sposób dostawy, wybrany sposób płatności, przybliżony czas realizacji, (2) warunki zawarcia umowy na odległość (niniejszy regulamin), (3) informację dotyczące możliwości zwrotu towaru, (4) informację dotyczące przebiegu procedury reklamacyjnej.
3.6. Zamówienie, którego otrzymanie zostało potwierdzone przez Sprzedawcę (§3.5 Regulaminu) stanowi ofertę w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego i stanowi podstawę do zawarcia umowy sprzedaży pomiędzy Klientem a Sprzedawcą.
3.7. W przypadku chęci realizacji zamówienia, Klient zobowiązany jest potwierdzić zamówienie poprzez kolejną wiadomość mailową. W treści wiadomości Klient jest zobowiązany również do potwierdzenia i zaakceptowania postanowień niniejszego regulaminu.
3.8. Umowę sprzedaży uważa się za zawartą w chwili otrzymania przez Sprzedawcę wiadomości od Klienta, potwierdzającej chęć realizacji zamówienia (wiadomość, o której mowa w pkt. 3.7 niniejszego regulaminu)
3.9. Klient może anulować złożone zamówienie lub je zmodyfikować, w tym celu należy:
a) skontaktować się z Sprzedawcą telefonicznie;
b) skontaktować się z Sprzedawcą drogą mailową;
3.10. Zamówienia są obsługiwane przez dział obsługi Klienta w dni robocze tj. od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, w godzinach 7.30-15.30.
3.11. Informacje handlowe zamieszczone na Stronie Internetowej nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego, lecz są zaproszeniem do składania ofert, nawet jeśli informacja ta zawiera jednostkową cenę towaru.

§4 Płatność, dostawa, odbiór

4.1 Płatność
4.1.1. Z tytułu wykonania umowy sprzedaży Klient zobowiązany jest zapłacić wskazaną w zamówieniu cenę towarów oraz koszt ich wysyłki.
4.1.2. Cena poszczególnych towarów oferowana przez Sprzedawcę jest ceną brutto wyrażoną w złotych polskich (PLN) obejmującą również należny podatek od towarów i usług w obowiązującej stawce. Podane ceny nie zawierają jednak kosztów ewentualnej przesyłki, która to zostanie wskazana w trakcie składania zamówienia.
4.1.3. Płatność następuje w wybranej przez Klienta formie:
a) gotówkowej - płatności za pobraniem
b) bezgotówkowej -płatność przelewem na rachunek Sprzedawcy
4.1.4. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta Zamówienia. Cena ta nie ulegnie zmianie niezależnie od zmian cen w Cenniku Sprzedawcy, które mogą się pojawić w odniesieniu do poszczególnych towarów po złożeniu przez Klienta Zamówienia.
4.2. Dostawa
4.2.1. W przypadku braku odmiennej umowy zamówienia złożone przez klientów kompletowane są przez Sprzedawcę w ciągu 3 dni roboczych od dnia zawarcia umowy zgodnie z §3 ust 7 Regulaminu. Na czas realizacji składa się czas niezbędny do skompletowania przedmiotu zamówienia.
4.2.2. Wysyłka zamówionych towarów odbywa się wyłącznie na adresy znajdujące się na terytorium Polski. W celu złożenia Zamówienia obejmującego wysyłkę zagranicę należy skontaktować się indywidualnie ze Sprzedawcą.
4.2.3. W przypadku braku odmiennej umowy Sprzedawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy, w terminie nie dłuższym niż trzydzieści dni po złożeniu przez kupującego oświadczenia woli o chęci zawarcia umowy (§ 3.5 Regulaminu).
4.2.4. W przypadku braku odmiennej umowy czas dostawy uzależniony jest od sposobu dostawy/odbioru towaru wybranego przez Klienta i nie powinien przekroczyć 7 dni roboczych od momentu zawarcia umowy sprzedaży zgodnie z § 3.10 Regulaminu.
4.2.5. Sprzedawca powierza dostarczenie towarów podmiotom trzecim prowadzącym w tym zakresie działalność gospodarczą.
4.3. Odbiór towarów
4.3.1. Sprzedawca informuję, że Klientom przysługuje prawo do sprawdzenia stanu przesyłki po jej dostarczeniu na miejsce wskazane w zamówieniu. Sprawdzenia stanu przesyłki przysługuje przed jej odbiorem od przewoźnika.
4.3.2. W przypadku kiedy, przed wydaniem przesyłki okaże się, że uległa ona uszkodzeniu bądź doznała ubytku to przewoźnik ma obowiązek sam niezwłocznie ustalić protokolarnie stan przesyłki oraz okoliczności powstania szkody. Jednak w większości przypadków Przewoźnik wykonuje te czynności na żądanie uprawnionej do odbioru osoby.
4.3.3. Informujemy, że jeżeli po wydaniu przesyłki zauważą Państwo ubytek lub uszkodzenie niedające się z zauważyć z zewnątrz, to przysługuje Państwu prawo, niezwłocznie po ujawnieniu szkody, nie później jednak niż w ciągu 7 dni od odbioru przesyłki, żądać od przewoźnika ustalenia stanu przesyłki.
4.3.4. W przypadku jakichkolwiek problemów bądź wątpliwości prosimy o kontakt z Sprzedawcą pod numerami telefonów wskazanymi na stronie internetowej Sprzedawcy.

§ 5 Dane osobowe

5.1. W ramach prowadzonej działalności gospodarczej, Sprzedawca nie przetwarza danych osobowych swoich klientów w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2010 r. Nr 229, poz. 1497 z późn. zm). Dane osobowe Zamawiającego będą przetwarzane wyłączenie w celu realizacji złożonego zamówienia, w tym wystawienia faktury i prowadzenia sprawozdawczości finansowej. Dane te są poufne i nie będą ujawniane osobom nieuprawnionym.
5.2. Administratorem danych osobowych jest Cemasz sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach, adres siedziby: ul. Mechaników 9, 44-109 Gliwice, NIP: 9691608305, REGON: 243334879, wpisany przez Sąd Rejonowy w Gliwicach do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000472108, kapitał zakładowy 100.000,00 zł w całości opłacony, adres e-mail: czesci@cemasz.pl, numery telefonów 32 721 88 43, 00 48 600 038 723 (opłata standardowa według cennika właściwego operatora)

§ 6 Reklamacje

6.1. Reklamacje dotyczące zakupionego towaru:
6.1.1. Sprzedawca odpowiada wobec Klienta na zasadach określonych w ustawie kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. nr 16, poz. 93 ze zm.) oraz w innych powszechnie obowiązujących przepisach prawa.
6.1.2. Gdy zakupiony przez Klienta towar jest niezgodny z umową lub posiada wady należy o tym fakcie zawiadomić Sprzedawcę oraz w razie potrzeby dostarczyć reklamowany towar do Sprzedawcy na adres: Cemasz sp. z o.o. 44-109 Gliwice, ul. Mechaników 9
6.1.3. Zaleca się złożenie reklamacji pisemnie lub za pomocą wiadomości e-mail na adres czesci@cemasz.pl W celu przyspieszenia i ułatwienia procesu rozpatrzenia reklamacji zaleca się przesłanie wraz z reklamacją wszelkich dodatkowych informacji takich jak takich jak numer zamówienia, data sprzedaży etc.
6.1.3.1 Rozpatrzenie reklamacji następuje niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni.
6.1.3.2. Odpowiedź w sprawie reklamacji zostanie wysyłana na podany przez Klienta adres lub w inny wskazany przez Klienta sposób.
6.1.3.3. Sprzedawca informuje, że w przypadku Produktów objętych także gwarancją uprawnienia z tego tytułu należy wykonywać zgodnie z warunkami zamieszczonymi w karcie gwarancyjnej. Gwarancja na sprzedany Produkt nie wyłącza, nie ogranicza, ani nie zawiesza uprawnień Klienta z tytułu odpowiedzialności Sprzedawcy w zakresie określonym ustawą kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. nr 16, poz. 93 ze zm.)
6.1.4. W celu ułatwienia procedury reklamacji towaru Konsument może skorzystać z formularza reklamacyjnego udostępnianego przez Sprzedawcę.

§ 7 Odstąpienie od umowy

7.1. Klient będący jednocześnie konsumentem w rozumieniu art. 22[1] kodeksu cywilnego z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.), który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie w terminie czternastu (14) dni. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie można wysłać na następujący adres:Cemasz sp. z o.o. 44-109 Gliwice, ul. Mechaników 9 bądź też mailowo na adres: czesci@cemasz.pl
7.2. Termin czternastodniowy, w którym Konsument może odstąpić od Umowy sprzedaży, liczy się od dnia wydania Produktu w przypadku Umowy sprzedaży.
7.3. Sprzedawca niezwłocznie po otrzymaniu oświadczenia o odstąpieniu od umowy przesyła Konsumentowi wiadomością mailową potwierdzenie otrzymania ww. oświadczenia.
7.4. W razie odstąpienia od umowy - Umowa sprzedaży lub umowa o świadczenie Usługi drogą elektroniczną jest uważana za niezawartą. To, co Strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba, że zmiana była konieczna do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy, bądź też ma zastosowanie § 7.7. Regulaminu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie czternastu dni.
7.5. Sprzedawca dokona zwrotu otrzymanych od Konsumenta płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodzi się na inny sposób zwrotu , który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
7.6. Konsument ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy do Sprzedawcy.
7.7. Jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów
7.8. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
7.9. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w wypadkach:
7.9.1. o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
7.9.2. w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
7.9.3. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
7.9.4 w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
7.9.5. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
7.9.6. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
7.9.7. w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;
7.9.8. w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;
7.9.9. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
7.9.10. o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
7.9.11 zawartej w drodze aukcji publicznej;
7.9.12. o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;
7.9.13. o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.
7.10. Najpóźniej w chwili dostarczenia rzeczy Sprzedawca przekazuje Konsumentowi na trwałym nośniku pouczenie o odstąpieniu od umowy.

§ 8 Informacje dodatkowe

8.1.Informacja dla Klientów, w jaki sposób mogą skorygować złożone przez siebie zamówienie:
8.2.1. Zgodnie z niniejszym regulaminem po złożeniu zamówienia na podany w zamówieniu adres e-mail zostanie wysłana wiadomość e-mail potwierdzająca otrzymanie zamówienia. Treść wiadomości określać również będzie wszelkie niezbędne informacje o zamówieniu (wiadomość email, o której mowa w § 3.5. Regulaminu). W przypadku błędu Klienta co do wprowadzonych danych (np. ilość zamawianego towaru, błędne naliczenie Zamówienia przez system), Klient ma prawo do zmiany zamówienia. W tym celu zaleca się wysłanie wiadomości e-mail na adres czesci@cemasz.pl,z żądaniem zmiany lub zgłosić chęć zmiany telefonicznie kontaktując się pod numerem telefonu 32 721 88 43, 00 48 600 038 723 (opłata standardowa według cennika właściwego operatora). Po dokonaniu korekty zamówienia Sprzedawca wysyła wiadomość e-mail na podany w zamówieniu adres, w którym znajdować się będzie potwierdzenie przyjęcia poprawionego Zamówienia.
8.3. Zasady i sposoby utrwalania, zabezpieczania i udostępniania przez przedsiębiorcę drugiej stronie treści zawieranej umowy:
8.3.1. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie treści zawieranej umowy następuje:
8.3.1.1. Poprzez wysłanie Klientowi na podany adres e-mail treści zawieranej umowy
8.3.1.2. Poprzez wydrukowanie i przekazanie Klientowi wraz z odbiorem lub przesyłką towaru specyfikacji zamówienia oraz dowodu zakupu.
8.3.2. Treść zawieranej umowy jest dodatkowo utrwalona i zabezpieczona w systemie teleinformatycznym Sprzedawcy oraz przekazywana Klientom na każde ich żądanie.
8.4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, w tym Kodeksu cywilnego, Ustawy oświadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.); Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz. U. z 2014 r. poz. 827) oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.
8.5. Zmiany w regulaminie:
8.5.1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian niniejszego Regulaminu, o czym Klient zostanie powiadomiony najpóźniej z 14 dniowym wyprzedzeniem przed dniem wejścia w życie zmian. Informacja o zmianach zostanie również wyrażona w wyraźny sposób poprzez zamieszczenie na stronie internetowej Sprzedawcy. Ponadto Klient zostanie każdorazowo poproszony o akceptację regulaminu przed potwierdzeniem złożenia Zamówienia.
8.5.2. Zmieniony regulamin wiąże Klienta, jeżeli zostały zachowane wymagania określone w art. 384 kodeksu cywilnego (tzn. Klient został prawidłowo powiadomiony o zmianach).
8.5.3. Zmiany regulaminu nie będą w żaden sposób naruszać praw nabytych przez Klientów Sprzedawcy przed dniem wejścia w życie zmian, w szczególności nie będą miały wpływu na złożone i/lub realizowane zamówienia. W takim przypadku zamówienia te będą realizowane na zasadach określonych w poprzednim regulaminie.
8.6. Umowa sprzedaży towarów zawierana jest zgodnie z polskim prawem i w języku polskim.
8.7. Klient będący Konsumentem w przypadku sporu ze Sprzedawcą ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Konsument może m.in.:
a) zwrócić się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy Sprzedaży.
b) zwrócić się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem, a Sprzedawcą.
c) uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Klientem, a Sprzedawcą, korzystając z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).
8.8. Ewentualne spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą, a Klientem niebędącym jednocześnie konsumentem w rozumieniu art. 22[1] kodeksu cywilnego z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.), zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY TOWARÓW I ŚWIADCZENIA USŁUG [OWSTIŚU][WER.9 od 01.07.2016r] DLA PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH I OSÓB FIZYCZNYCH DOKONUJĄCYCH Z PRZEDSIĘBIORCĄ CZYNNOŚCI PRAWNYCH ZWIĄZANYCH BEZPOŚREDNIO Z ICH DZIAŁALNOŚCIĄ GOSPODARCZĄ LUB ZAWODOWĄ

I.Ustanowienia ogólne

Niniejsze „Ogólne Warunki Sprzedaży Towarów i Świadczenia Usług” [OWSTiŚU] stanowią integralną część wszystkich ofert handlowych i usługowych składanych przez firmę CEMASZ Sp. z o.o., z siedzibą w Gliwicach przy ul. Mechaników 9, zwanym dalej Dostawcą.
Porozumienia, wprowadzające zmiany do niniejszych warunków, stają się wiążące dopiero po pisemnym potwierdzeniu ich przez Dostawcę.
Pod pojęciem „Towary” należy rozumieć produkty znajdujące się w ofercie handlowej Dostawcy, towary będące przedmiotem zamówień złożonych przez Zamawiającego i przyjętych przez Dostawcę do realizacji. Jako 'Usługi” należy rozumieć usługi wykonywane przez Dostawcę na rzecz Zamawiającego w tym weryfikacje podzespołów, remonty maszyn, regeneracje elementów, transport.

II.Oferta

Zamawiający składa zamówienie na podstawie oferty Dostawcy przesłanej w formie pisemnej, telefonicznie, faksem lub drogą elektroniczną.
Dostawca podejmuje się realizacji zamówienia przesłanego do jego siedziby w formie pisemnej, telefonicznej, faksem lub drogą elektroniczną. Zawarcie umowy sprzedaży pomiędzy stronami następuje na warunkach określonych w ofercie Dostawcy oraz wynikających z postanowień OWSTIŚU. Późniejsze zmiany i uzupełnienia umowy sprzedaży wymagają formy pisemnej. Wszelkie dokumenty ofertowe bez pisemnej zgody Dostawcy nie mogą być powielane ani udostępniane osobom trzecim.
Realizacja umowy sprzedaży ze strony Dostawcy polega na przeniesieniu na Zamawiającego własności towaru i jego wydaniu, a ze strony Zamawiającego na odbiorze towaru i dokonaniu płatności za towar, zgodnie z warunkami ustalonymi pomiędzy stronami w umowie sprzedaży.
Termin wydania określony jest przez Dostawcę w ofercie. Termin wydania może ulec przedłużeniu z przyczyn niezależnych od Dostawcy – o nowym terminie wydania towaru Dostawca powiadamia Zamawiającego.
Oferty Dostawcy mają ważność 7 dni o ile nie ustalono inaczej.
Oferta Dostawcy nie jest rezerwacją towaru.

III.Cena i warunki płatności

Wszystkie ceny należy rozumieć jako ceny netto, do których dolicza się podatek od towarów i usług (VAT) w aktualnie ustawowo ustalonej wysokości.
Koszty transportu pokrywa w całości Zamawiający.
Obowiązują warunki płatności uzgodnione w ofercie. Wpłata zaliczki, jeżeli jest przewidziana, warunkuje rozpoczęcie realizacji zamówienia przez Dostawcę chyba że ustalono inaczej
W przypadku zaległości płatniczych poza uzgodniony termin płatności Dostawca może wstrzymać wydanie towaru do czasu uregulowania zaległości przez Zamawiającego.

IV.Termin dostawy

Termin wydania liczy się od dnia, w którym Zamawiający spełnił ustalone warunki zamówienia zgodne z ofertą tj. dostarczył zamówienie [faxem, pocztą lub elektronicznie], dokonał całkowitej lub częściowej zapłaty za towar chyba że ustalono inaczej.
Termin wydania uznaje się za dotrzymany, jeżeli przesyłka z towarem opuściła magazyn Dostawcy w uzgodnionym terminie wydania. Gdy wysyłka lub odbiór uległy opóźnieniu z przyczyn Zamawiającego, wówczas przesłanie zawiadomienia o gotowości towaru do wysyłki lub odbioru, dokonane w uzgodnionym terminie wydania uważane jest jako dotrzymanie obowiązującego terminu wydania.
Jeżeli opóźnienie w odbiorze lub wysyłce towaru spowodowane przez Zamawiającego wynosi dłużej niż 10 dni, Dostawca może dowolnie dysponować towarem, a Zamawiający nie ma prawa dochodzić roszczeń z tytułu nieterminowej dostawy lub braku jej realizacji. Dostawca ma też prawo domagać się od Zamawiającego naprawy szkody wynikłej z opóźnienia za składowania towaru lub ich zwrotu do producenta czy też ich demontażu.
JJeżeli występować będą uprzednio nieprzewidywalne przeszkody,utrudniające wywiązanie się Dostawcy z jego obowiązków lub wywiązanie się jego dostawców z ich obowiązków i gdy nie można było zapobiec tym przeszkodom, wówczas uzgodnione terminy wydania ulegają odpowiedniemu przesunięciu. Jeżeli wskutek zaistniałych przeszkód Dostawca utracił możliwość realizacji dostawy, to w takich okolicznościach Dostawca może od umowy odstąpić po uprzednim powiadomieniu Zamawiającego.
Dostawca nie odpowiada za niewykonanie lub nienależyte wykonanie usługi lub nieterminowe wydanie towaru wynikłe z opóźnień w pracy firm kurierskich lub transportowych lub spedycyjnych.

V.Realizacja dostawy i przejście ryzyka

Ryzyko dostawy towaru, w tym utraty lub zniszczenia, przechodzi na Zamawiającego w chwili odbioru towaru przez Zamawiającego a także przekazania go spedytorowi lub przewoźnikowi lub firmie kurierskiej działającej na jego zlecenie. W przypadku braku szczegółowych uzgodnień dostawa odbywa się na koszt Zamawiającego.
Zwrot pełnowartościowego towaru przez Zamawiającego do Dostawcy może nastąpić tylko w terminie do 7 dni od daty odbioru towaru przez Zamawiającego. Dostawca obciąża Zamawiającego opłatą manipulacyjną z tytułu zwrotu towaru w wysokości 20% wartości zwróconego towaru. Zwracany towar nie może być zniszczony, nosić śladów montażu lub użytkowania oraz musi być zapakowany w oryginalne opakowania w których został doręczony. Zwrot towaru odbywa się na koszt i ryzyko Zamawiającego.
Nie podlegają zwrotowi towary pełnowartościowe które zostały nabyte przez firmę CEMASZ Sp. z o.o. od dostawcy lub producenta w celu realizacji zamówienia złożonego przez Zamawiającego.
Nie podlegają zwrotowi pełnowartościowe uszczelnienia, łożyska, elementy i urządzenia elektryczne i elektroniczne,siłowniki oraz pompy.
W przypadku żądania zwrotu towaru, Zamawiający zobowiązany jest do jego zwrotu na własny koszt i ryzyko (zwrot obejmuje opakowanie, załadunek, transport, rozładunek, ubezpieczenie na czas transportu oraz inne wynikłe koszty) do miejsca wskazanego przez Dostawcę, w terminie 14 dni od chwili skierowania żądania.
W przypadku opóźnienia w zapłacie przez Zamawiającego lub innych jego działań na szkodę Dostawcy, Dostawca jest uprawniony do wstrzymania realizacji innych umów zawartych z Zamawiającym, a Zamawiający nie będzie uprawniony do dochodzenia odszkodowania za szkodę wynikłą ze wstrzymania ich realizacji.

VI. Reklamacje

Na dostarczone elementy i wykonane prace Producent udziela 6 [sześcio] miesięcznej gwarancji licząc od daty sprzedaży, chyba że pisemnie ustalono inaczej. Gwarancja nie obejmuje prac i usług wykonanych - na żądanie zamawiającego - w niepełnym zakresie lub przy użyciu części i materiałów powierzonych przez Zamawiającego lub regenerowanych. Gwarancją nie są objęte elementy użytkowane nieprawidłowo lub współpracujące z innymi uszkodzonymi/niesprawnymi podzespołami. Gwarancją nie są objęte podzespoły które zamontowano w sprzęcie poddanym modyfikacjom konstrukcyjnym lub niesprawnymi systemami zabezpieczeń i informowania o warunkach pracy. Gwarancja obejmuje tylko i wyłącznie wymianę lub naprawę części i podzespołów, które okazały się wadliwe. Koszty wymontowania, transportu i ponownego zamontowania reklamowanych towarów oraz związane z tym ryzyko ponosi Zamawiający.
O stwierdzeniu wad towaru należy Dostawcę niezwłocznie powiadomić, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od stwierdzenia wady. Zareklamowany towar należy przesłać do Dostawcy w celu sprawdzenia i weryfikacji. Koszty transportu pozostają po stronie Zamawiającego chyba że ustalono inaczej. Niezależnie od trybu rozpatrzenia reklamacji Odbiorcę obowiązuje termin płatności wskazany na fakturze. Po rozpatrzeniu reklamacji Dostawca zwróci Zamawiającemu kwotę za reklamowany towar/usługę lub dokona wymiany towaru lub ponownie wykona usługę.
Własność wadliwych i zwróconych towarów przysługuje Dostawcy.
Dostawca zastrzega sobie prawo odesłania towaru do producenta i w przypadku stwierdzenia, że usterka nastąpiła nie z winy Dostawcy, do obciążenia Odbiorcy poniesionymi z tego tytułu kosztami.
Odpowiedzialność Dostawcy z tytułu wad towarów lub usług jest wyłączona, jeżeli Zamawiający we własnym zakresie dokonał próby ich usunięcia.
Reklamacja nie obejmuje wad powstałych na skutek:
niewłaściwego zastosowania, eksploatacji, obsługi, składowania,
narażenia na działanie czynników zewnętrznych lub szkodliwych,
nieprawidłowego montażu przez Zamawiającego lub osoby trzecie,
działania czynników zewnętrznych, na które Dostawca nie ma wpływu,
przekroczenia parametrów technicznych zalecanych przez producenta,
stosowania niewłaściwych mediów,
zużycia.
W przypadku nieuzasadnionego wezwania Dostawcy w ramach zgłoszonej reklamacji towaru lub usługi Dostawca może obciążyć Zamawiającego poniesionymi kosztami.
Dostawca nie ponosi odpowiedzialności, jeżeli własności dostarczonych towarów w ramach umowy nie odpowiadają założonym przez Zamawiającego oczekiwaniom, choć towar spełnia wymagania określone w umowie oraz posiada prawidłowe parametry techniczne określone przez producenta.
Dostawca nie ponosi odpowiedzialności za posiadane przez towary własności ani za przydatność towaru do realizacji zamierzonych przez Zamawiającego celów.

VII. Odpowiedzialność

Dostawca odpowiada wobec Zamawiającego jedynie za rzeczywiste straty, wynikłe z rażącego niedbalstwa Dostawcy lub które Dostawca wyrządził Zamawiającemu umyślnie, z zastrzeżeniem innych postanowień niniejszych OWSTiŚU lub bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.
Dostawca nie ponosi względem Zamawiającego odpowiedzialności za straty produkcyjne, utratę zysku, stratę w korzystaniu, utratę kontraktów lub jakąkolwiek stratę wtórną lub niebezpośrednią jakiegokolwiek rodzaju. Łączna odpowiedzialność dostawcy ograniczona jest do wartości umowy lub zamówienia.
W przypadku wystąpienia przeciwko Zamawiającemu osoby trzeciej z jakimikolwiek roszczeniami mogącymi powstać w związku ze sprzedanym towarem lub wykonaną usługą, zamawiający powinien o tym poinformować Dostawcę, doręczając pisemną informację w tym przedmiocie w terminie 14 dni.
Poza roszczeniami określonymi w niniejszych OWSTiŚU, Zamawiającemu nie przysługują względem Dostawcy jakiekolwiek idące dalej roszczenia.

VIII. Właściwość miejscowa sądu i stosowane prawo

Dla rozstrzygania wszelkich sporów właściwym jest sąd właściwości ogólnej Dostawcy.
W odniesieniu do wszystkich sporów pomiędzy Dostawcą a Zamawiającym obowiązuje wyłącznie prawo polskie.

IX. Postanowienia końcowe

Uzupełnienie formularza zapytania lub podpisanie zamówienia jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przechowywanie oraz przetwarzanie zawartych w nim danych do celów związanych z realizacją zamówienia oraz czynności wynikających z przepisów podatkowych.
Składając zamówienie Zamawiający oświadcza że zapoznał się i akceptuje Ogólne Warunki Sprzedaży Towarów i Świadczenia Usług.